top of page

קמפ״י 

קהילת מחול ופרפורמנס ירושלים

חשבון קמפ״י מנוהל  בבנק קיימא- עמותת בר-קיימא.
ועדת היגוי וליווי: רות דיסקין, רות קמינגס, נירית רוסלר, מאטה מורי.

קמפ״י הינה יוזמה שיתופית שהוקמה בשנת 2021 ביוזמת קבוצת מחול ק.ט.מ.ו.ן, מחול שלם ובין שמיים לארץ. מטרת הקואופרטיב הינה לענות על הצורך הבולט בשיתוף פעולה כלכלי בין גופים, יוצרים וארגוני המחול בירושלים, על מנת לאפשר תמיכה שוטפת ורלוונטית לאמניות.ים. 

הערך המוסף בבסיס החזון של יוזמה חדשה זו הוא המודל השיתופי עליו היא מבוססת. מודל המאפשר איגום משאבים, תחושת שייכות מוגברת והעצמה קהילתית. 

המצטרפים.ות לקמפ״י, יתבקשו להפקיד סכום חודשי סמלי. 

סך התרומות שיאספו יחלוקו אחת לרבעון בין השותפים בהתאם להחלטות ועדת השותפים.

בנוסף למענקים יינתנו לשותפים שירותי ייעוץ, סבסוד אולמות וסטודיות לחזרות, מפגשי העשרה ותשורות נוספות עליהם יחליטו השותפים, על מנת לאפשר תמיכה שוטפת ורלוונטית לאמניות.ים. על ידי התאמה של התשורות והשירותים לשלושת המעגלים, נוכל לאפשר שירותים ותכנים רלוונטיים לכל אחת מהקבוצות.

 יחד- נחזק את תחושת השייכות ונייצר חזון חדשני לקהילת המחול הירושלמית העצמאית. 

 

קמפ״י פתוחה לכל מצטרף.ת אשר מעוניינים לחזק את הקהילה והנהנים ממנה. 

כיום חברות וחברים בקמפ״י כשבעים שותפים.ות.

bottom of page