top of page
backgroud

קול קורא

2023 danceshow

SHOWCASE שבוע המחול הבינלאומי בירושלים
8-12 בדצמבר 2024

מרכז מחול שלם מפיק פלטפורמה להצגת מבחר יצירות ישראליות של מחול עכשווי עצמאי, בפני עשרות מנהלי בתי מחול ופסטיבלים מרחבי העולם, במטרה לקדם את המחול הישראלי בעולם ולתמוך בקידום קריירה ופעילות בינלאומית של יוצרים ישראלים.

עבור מהדורת 2024, תר מרכז מחול שלם אחר יצירות מחול עכשווי אשר בוחנות באופן חדשני כוריאוגרפיה כאמנות הגוף הנע ומאתגרות את גבולותיה של מדיית מופע זו.

מרכז מחול שלם בשיתוף החטיבה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ, מפיק פלטפורמה להצגת מבחר יצירות ישראליות של מחול עכשווי עצמאי, בפני עשרות מנהלי בתי מחול ופסטיבלים מרחבי העולם, במטרה לקדם את המחול הישראלי בעולם ולתמוך בקידום קריירה ופעילות בינלאומית של יוצרים ישראלים.


מודעה זו מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אך פונה לכלל המגדרים כאחד.

עבור מהדורת 2024, תר מרכז מחול שלם אחר יצירות מחול עכשווי אשר בוחנות באופן חדשני כוריאוגרפיה כאמנות הגוף הנע ומאתגרות את גבולותיה של מדיית מופע זו.

יוצרות ישראליות מקצועיות, אשר מעוניינות להציע יצירות שתעלנה במסגרת SHOWCASE 2024, 

מוזמנות לשלוח את הצעתן באמצעות הטופס הנ״ל עד התאריך 1.6.2024.


ההגשה פתוחה ליצירות אשר לא השתתפו באירועי חשיפה קודמים בישראל עד שבע שנים טרם ההגשה.

משך המופע המוגש הינו לפחות 10 דקות. 

ניתן גם להגיש יצירות אשר יעלו לראשונה לאחר מועד ההגשה - בין ה 1.6.24 עד 31.7.24 , אך גם במקרה כזה, יש לשלוח את טופס ההגשה עד ה - 1.6.24, בצירוף של מועדי מופעים עבור צפייה של הועדה האמנותית במופע חי, בנוסף להשלמת ההגשה עם לינק וידאו של תיעוד המופע אשר ישלח עד ה 31.7.


הועדה האמנותית של שבוע המחול הבינלאומי מקדישה זמן ומחשבה רבה לגיבוש האוצרות ולצפייה במופעים המוגשים. אי לכך, מרכז מחול שלם לוקח בחשבון שבעצם הגשת יצירה לצפייה והערכה של הוועדה, יש בכוונתך ובאפשרותך להציג את המופע (באם יוזמן) בטווח תאריכי אירוע ה-showcase בין ה 8-12 לחודש דצמבר 2024.


חללי מופעים

האירועים יתקיימו במתחם הפרסה - מרכז לאמנות המופע ובחללים נוספים בירושלים.

מרכז מחול שלם שומר את הזכות להתאים את המופעים הנבחרים לחללי המופע, על פי שיקולים ארגוניים. 

ליוצרות יינתן מענק השתתפות בסך 2,000 ש״ח עבור הצגת המופע.


הקמה ותפעול המופע, הינן באחריות היוצרת או ההרכב, לרבות תאורנית, אשת סאונד, ניהול הצגה, תשלום לאמניות וכל הוצאה אחרת. 

במידה והמופע יתקיים במתכונת פתוחה לקהל, הכנסות ממכירת הכרטיסים יתחלקו בין מרכז מחול שלם ליוצרות.


תנאי הגשה

על המגישות להיות בנות 18 ומעלה ותושבות ישראל. יוצרת ישראלית החיה בארץ ומקיימת שיתוף פעולה עם יוצרת בחו״ל תוכל להגיש הצעה. 

על המגישות להיות יוצרות אשר העלו לפחות שתי יצירות באורך של לפחות 10 דקות על במה מקצועית.


ההגשה פתוחה ליצירות אשר לא השתתפו באירועי חשיפה קודמים בישראל שבע שנים טרם ההגשה.

משך המופע המוגש הינו 10 דקות מינימום. 


ניתן להגיש יצירה אחת, לא ניתן להגיש יצירה שנדחתה על ידי הועדה בעבר. 


ההגשה הינה בצירוף של לינק יוטיוב או וימאו של תיעוד המופע המלא והסופי וללא עריכות.

קיימת אפשרות להזמין את הועדה לצפייה במופע חי, אך אפשרות זו אינה מהווה תנאי להגשה ואין לראות בהצעה זו התחייבות של נציגי המרכז להגיע לצפייה במופעים החיים.

במקרה והמופע הוזמן לקחת חלק באירועי שבוע המחול, לא ניתן יהיה לקיים שינויים במשך המופע, בהרכב הרקדנים או כל אלמנט מהותי אחר ללא אישור בכתב מהמארגנים.


מרכז מחול שלם והוועדה המייעצת לא יוכלו לספק משוב או פירוט לגבי סיבות אי התקבלות המופע לאירועים.

מועד החזרת תשובות יתקיים במהלך חודש ספטמבר לכל המאוחר.


מרכז מחול שלם שומר את הזכות לחרוג מנהלים אלו בתיאום עם הוועדה אמנותית.


מועד אחרון להגשת מופע הינו 1.6.24

להגשת מועמדות


bottom of page