top of page
strip-7-bg.jpg

הקורסים

STRIP-backround5

שלום,
טופס זה נועד לשמירת מקום בקורס או קורסים מרובים בתכנית פרקטיס.
טופס זה מהווה התחייבות רשמית להרשמה ללימודים.

רישום לפרקטיס

לשאלות:

practice@mashdancehouse.com | 050-7676981

מחזור חדש יחל באוקטובר 2022 עד יוני 2023

STRIP-backround5

טופס רישום לשנה"ל 2022-3

קורסים לבחירתך

טופס זה הינו בעל תוקף משפטי. אנא קראו בעיון את ההצהרה שלהלן:

הצהרה

אני החתומ/ה מטה כממלא/ת הטופס  מצהיר/ה שע"י מילוי טופס זה נרשמתי לתכנית פרקטיס | Practice במחול שלם שנה"ל 23/22, ומקומי נשמר לי.
ידוע לי ואני מאשר/ת ש:

1. רישום זה מחייב אותי בתשלום דמי ההרשמה לתכנית על סך 200 ש"ח (הכוללים מנוי למרכז מחול שלם ומקנים את המשתתפים בכניסה ל-4 מופעים במרכז, ביניהם אירועי צפייה משותפים המוקדשים לתוכנית) דמי הרישום אלה לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול.

2. רישום זה מחייב אותי להצטרף כחבר/ה  בקמפ"י- קהילת מחול ופרפורמנס בירושלים. דמי ההרשמה הינם בסך 360 ש"ח חד פעמיים או 30 ש״ח לחודש. (ההצטרפות מקנה מגוון שירותים מגופי מחול בעיר , ואפשרות להיכנס למאגר מקבלי מענקי יצירה והרצה ועוד.)
ההצטרפות לקמפ״י הינה דרך עמותת בר קיימא.
* במקרה של ביטול הרשמה ניתן יהיה לבטל חברות בקמפ"י.

להצטרפות לקמפ"י

3. קראתי וידועים לי תנאי ההרשמה לתכנית:
  * תשלום שכר הלימוד יוסדר כולו בתחילת השנה ויוכל להתבצע בהוראת קבע/אשראי/צ'קים/מזומן, עד ל5 תשלומים ויושלם עד לא יאוחר מה01/03/23
  * ביטול במהלך חודש הלימודים הראשון יחוייב ב 1,000 ש"ח.
  * החל מה1/12/22 אני מתחייב/ת לתת התראה של חודש מראש על רצון לבטל את השתתפותי בתכנית.
  * ביטול בשליש הראשון של שנת הלימודים (עד ה- 31/12/22 ) יחוייב במחצית מהסכום המלא.
  * ביטול בשליש השני של שנת הלימודים והלאה (החל מה- 1/1/23) יחוייב בסכום המלא.
  *  במקרה של ביטול מחמת כוח עליון, יקבל המשתתף החזר עבור החלק היחסי של השנה שבו השתתף, עד אותו אירוע. את אישור החרגת הביטול יש לקבל ישירות מרובי אדלמן מנהל עמותת מחול שלם.  

4. ידוע לי כי התכנית שומרת את הזכות לסגירת קורס במקרה של צמצום במספר המשתתפים למתחת למינימום המאפשר את כיסוי עלויות הקורס, בכל זמן במהלך הקורס. במקרה כזה, יבוצעו החזרים לתלמידים ששלמו מראש על תקופת המסלול שבוטלה בקיזוז תקורות אדמיניסטרציה.

5. כל הזכויות לתכנים שיוכנו להצגה בפני קהל  במסגרת התוכנית יהיו של העמותה עד תום שנה"ל 23/22 ויידרש אישור בכתב של העמותה בכדי להופיע עמם במסגרות אחרות במהלך שנה"ל 23/22  וכן אישור על נוסח פירסום המופעים במידה יופיעו במסגרות אחרות. אני מתחייב/ת למתן קרדיט מוגדר : "(שם המופע) הופק במסגרת פרקטיס, מרכז מחול שלם" ובצירוף לוגו המרכז והתוכנית, בכל מופעי היצירה גם לאחר סיום התכנית.

6. אני מאשר/ת כי כתובת המייל שמסרתי היא הכתובת אליה אקבל מכם הודעות בענייני התכנית.

7. אני יודע/ת שעל כל היעדרות מהשיעורים מכל סיבה (מחלה, נסיעה, בידוד), עליי לידע את רכזת המשתתפים, וידוע לי כי היעדרות מפאת מחלה או מכל סיבה אחרת אינה מזכה בהחזר תשלומים. כמו כן ידוע לי כי אין התכנית ו/או המורים בתכנית אחראים על כל נזק אישי לגוף ו/או לרכושי הפרטי.

8. ההשתתפות בתכנית כפופה להנחיות משרד התרבות ומשרד הבריאות. בהתאם לכך אני מתחייב/ת  לפעול בהתאם להנחיות ולתוי התקן המתבקשים.

9. ידוע לי כי למסמך זה יש תוקף משפטי הקביל בבית משפט.

סדנאות בודדות לבחירתך
bottom of page